جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آماررویدادهای حیاتی تیرماه 91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
173
33
118
13
ماه قبل
151
265
88
17
مدت مشابه سال قبل
135
105
129
32
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
49
38
40
46
ماه قبل
51
36
39
25
مدت مشابه سال قبل
39
31
29
36
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
16
3
9
5
ماه قبل
75
106
32
52
مدت مشابه سال قبل
13
5
49
38
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
118
129
13
32
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   تیر 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  173 33 118 13
ماه قبل 151 265 88 17
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 14.6 -87.5 34.1 -23.5
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   تیر 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  173 33 118 13
مدت مشابه سال قبل 135 105 129 32
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.1 -68.6 -8.5 -59.4