جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی مرداد91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
140
5146
69
25
ماه قبل
173
33
118
13
مدت مشابه سال قبل
173
50
113
19
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
47
48
44
41
ماه قبل
49
38
40
46
مدت مشابه سال قبل
42
43
45
43
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
1937
3203
0
6
ماه قبل
16
3
9
5
مدت مشابه سال قبل
23
9
11
7
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
69
113
25
19
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مرداد 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  140 5146 69 25
ماه قبل 173 33 118 13
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -19.1 15493.9 -41.5 92.3
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مرداد 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  140 5146 69 25
مدت مشابه سال قبل 173 50 113 19
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل -19.1 10192.0 -38.9 31.6