جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی شهریورماه 91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
176
46
111
20
ماه قبل
140
5146
69
25
مدت مشابه سال قبل
226
265
88
15
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
47
49
34
46
ماه قبل
47
48
44
41
مدت مشابه سال قبل
44
44
44
48
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
18
13
8
7
ماه قبل
1937
3203
0
6
مدت مشابه سال قبل
19
6
8
6
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
111
88
20
15
 
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   شهریور 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  176 46 111 20
ماه قبل 140 5146 69 25
درصد تغییر نسبت به ماه قبل 25.7 -99.1 60.9 -20.0
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   شهریور 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  176 46 111 20
مدت مشابه سال قبل 226 265 88 15
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل -22.1 -82.6 26.1 33.3