جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
آمار رویدادهای حیاتی مهرماه 91
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
170
57
104
28
ماه قبل
176
46
111
20
مدت مشابه سال قبل
153
31
117
20
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
43
50
41
36
ماه قبل
47
49
34
46
مدت مشابه سال قبل
46
35
37
35
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
12
14
19
12
ماه قبل
18
13
8
7
مدت مشابه سال قبل
11
7
6
7
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
104
117
20
15
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مهر 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  170 57 104 28
ماه قبل 176 46 111 20
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -3.4 23.9 -6.3 40.0
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   مهر 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  170 57 104 28
مدت مشابه سال قبل 153 31 117 20
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.1 83.9 -11.1 40.0