جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
روش زندگی

 روش زندگی

 

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل قطره بزرگتر میدهند....

اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !

پس هرچه سخت تر و قالبی تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد......

*****

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ، به مراتب سرسخت تر، و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب....... راه خود را به سمت دریا میدهد.

در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی...

گاهی نمی توان بخشید و گذشت......اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری....... گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی.....

ولی با آگاهی و شناخت

وآنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.