جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
 
جدول 1و2
 
 
 
زمان
ولادت
فوت
ازدواج
طلاق
ماه 
168
43
79
19
ماه قبل
170
57
104
28
مدت مشابه سال قبل
146
47
133
16
 
 
 
 
 
 
جدول3
 
 
 
 
 ولادت شهری
 ولادت روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
46
39
46
37
ماه قبل
43
50
41
36
مدت مشابه سال قبل
33
41
37
35
 
 
 
 
 
 
جدول4
 
 
 
 
 وفات شهری
 وفات روستایی
زمان
مرد
زن
مرد
زن
ماه 
16
14
8
5
ماه قبل
12
14
19
12
مدت مشابه سال قبل
14
10
8
15
 
 
 
 
 
 
جدول5
 
 
 
ازدواج ماه 
تعداد ازدواج مدت مشابه سال قبل 
طلاق ماه 
تعداد طلاق مدت مشابه سال قبل 
 
79
133
19
16
 
 
 
 
 
 
 
    جدول1- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آبان 91
درمقایسه با ماه قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  168 43 79 19
ماه قبل 170 57 104 28
درصد تغییر نسبت به ماه قبل -1.2 -24.6 -24.0 -32.1
 
 
 
    جدول2- وقایع ثبت شده در اداره  بابلسر در ماه   آبان 91
درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
زمان ولادت فوت ازدواج طلاق
ماه  168 43 79 19
مدت مشابه سال قبل 146 47 133 16
درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.1 -8.5 -40.6 18.8