پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1397/07/16         ساعت 09:33:15     گروه خبری گروه خبری بابلسر

این جلسه در تاریخ 97/7/11 در اتاق کار رئیس اداره ثبت احوال جهت رفع موانع و مشکلات و نحوه خدمات به مردم و ایجاد راهکارهای مناسب، برگزار گردید