دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1397/07/21         ساعت 10:28:23     گروه خبری گروه خبری بابلسر

در این دیدار که باحضور مدیرکل محترم ثبت احوال باتفاق معاونین و رئیس ثبت احوال بابلسر جهت خیرمقدم و تبریک انتصاب آقای حسن زاده به فرمانداری بابلسر در دفتر کار ایشان برگزار گردید.