دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1398/10/10         ساعت 12:09:46     گروه خبری گروه خبری بابلسر

سوم دیماه روز ملی ثبت احوال با حضور فرماندار محترم بابلسر در اداره ثبت احوال بابلسر