دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/03/16         ساعت 15:08:58     گروه خبری گروه خبری بابلسر

در جلسه ای که با حضور دکتر درخشان نیا معاون وزیر ورئیس سازمان ثبت احوال کشور ، معاونین و مدیر کل ستادی ثبت احوال کشور بصورت ویدئوکنفراس برگزار شد مجتبی فاطمی به سمت مدیر کل ثبت احوال مازندران معارفه شد. واز زحمات و خدمات علی رجبی و علیرضا افسری تقدیر و تشکر گردید