پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/03/22         ساعت 14:37:15     گروه خبری گروه خبری بابلسر

در این جلسه فرماندار محترم بابلسر جناب آقای حسن زاده ثبت به موقع وقایع حیاتی (ولادت و فوت) را حائز اهمیت دانستندواز همه دستگاهها ذیربط خواستند در فرایند انجام کار باثبت احوال همکاری نمایند
وقایع حیاتی
وقایع حیاتی