پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/03/30         ساعت 08:00     گروه خبری گروه خبری بابلسر

جناب آقای فاطمی مدیر کل محترم جدید ثبت احوال مازندران به اتقاق معاون محترم توسعه مدیریت ( آقای قنبرپور)از قسمت های مختلف اداره ثبت احوال بابلسر بازدید نمودند