پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/04/14         ساعت 15:00     گروه خبری گروه خبری بابلسر

این جلسه در تاریخ 1399/04/14دراتاق کار رئیس اداره ثبت احوال بابلسر (آقای هاشمی) جهت رفع موانع و مشکلات و همچنین نحوه خدمات و ایجاد راهکار های مناسب برگزار گردید
جلسه دفاتر پیشخوان