پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/06/02         ساعت 15:12:25     گروه خبری گروه خبری بابلسر

هفته دولت  هفته دولت بهترین فرصت برای تبین گفتمان و بیان دستاوردهاو خدمات نظام اسلامی است