شنبه 1 آبان 1400   
 
رئیس اداره
 

مشخصات رئیس اداره بهشهر 

نام و نام خانوادگی:   عباس حسین شهیدی

مدرک تحصیلی: لیسانس  
 
 تلفن     : 01134533407
سابقه    : 29   سال