شنبه 1 آبان 1400   
 
خدمات ثبت احوال
 
 

نرخ تعرفه خدمات سجلی سال 1393

ردیف

عنوان

نرخ تعرفه ریال

ردیف

عنوان

نرخ تعرفه ریال

1

صدورشناسنامه اولیه رایانه ای

000/50

19

استفاده از نام خانوادگی همسر (ماده 42)

000/500

2

هزینه ثبت ولادت و وفات بعداز مهلت قانونی (تا یک ماه )

000/100

20

حل اختلاف اسناد هویتی

000/50

3

هزینه ثبت ولادت و وفات بعداز مهلت قانونی (یک تا سه ماه)

000/150

21

تغییر سن (کمیسیون تشخیص سن و اجرای احکام ابطال وصدور)

000/100

4

هزینه ثبت ولادت و وفات بعداز مهلت قانونی (سه تا شش ماه)

000/250

22

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدین

000/20

5

هزینه ثبت ولادت و وفات بعداز مهلت قانونی (شش ماه وبعد آن)

000/500

23

ثبت اقرار نامه زوجیت

000/200

6

تعویض شناسنامه

000/150

24

صدور گواهی – صدورگواهی نسبی و سببی

000/50

7

الصاق وصدورشناسنامه رایانه ای درمهلت مقررقانونی

000/100

25

صدور کارت شناسائی ملی اولیه

000/20

8

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

000/200

26

صدور کارت شناسائی ملی مجددناشی از فقدان (نوبت اول)

000/150

9

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

000/400

27

صدور کارت شناسائی ملی مجددناشی از فقدان (نوبت دوم)

000/400

10

صدورشناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

000/000/1

28

صدور کارت شناسائی ملی مجددناشی از فقدان (نوبت سوم)

000/600

11

صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4 و5و 6ماده 976و979 قانون مدنی

000/500

29

تعویض کارت شناسائی ملی

000/20

12

صدورشناسنامه ناشی ازاحکام ابطال وصدورتوسط دادگاه

000/200

30

تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل تغییر نشانی

000/20

13

صدورشناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

000/200

31

ثبت نام وصدور کارت هوشمند ملی باارائه کارت شناسائی ملی

000/150

14

ثبت ولادت وفوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

000/100

32

ثبت نام وصدور کارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسائی ملی

000/20

15

تغییرنام تحت هر عنوان اعم از هیات و دادگاهها و...

000/100

33

صدورکارت هوشمند ملی(المثنی –باراول)

000/300

16

تغییر نام توسط سازمان

000/000/1

34

صدورکارت هوشمند ملی(المثنی –بار دوم)

000/500

17

تغییر نام خانوادگی

000/500

35

تعویض کارت هوشمند ملی

000/150

18

تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده 41

000/50