مدیریت محتوا
 
صفحه اصلی
تعرفه عنوان خدمات رکورد
ریال50000 ثبت ولادت واخذ شناسنامه نوزاد 1   
100000ریال تغییرنام ونام خانوادگی

2

200000ریال المثنی شناسنامه نوبت اول    3
400000ریال المثنی  شناسنامه نوبت دوم 4
1000000ریال  المثنی  شناسنامه نوبت سوم  5
150000ریال تعویض شناسنامه 6
20000ریال صدور گواهی فوت 7
20000ریال صدور کارت شناسایی ملی 8
10000ریال صدور ابلاغ شماره ملی 9
150000ریال المثنی کارت ملی بار اول 10
400000ریال المثنی کارت ملی بار دوم 11