شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1399/10/27         ساعت 08:23     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال چمستان

در مورخ 1399/10/24 کارشناس بخش امور هویتی اداره کل ثبت احوال مازندران با حضور در اداره ثبت احوال چمستان ، از این اداره بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که با حضور آقای برهانی و جورسرا از کارشناسنان بخش اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال مازندران حضور داشتند ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره ثبت احوال چمستان ، فعالیت ها و نحوه ارائه خدمات دهی اداره ثبت احوال چمستان مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و در پایان بازدید با برگزاری جلسه با رئیس اداره ثبت احوال چمستان ، نحوه ارائه خدمات دهی کارکنان اداره را مطلوب و از زحمات کارکنان اداره ثبت احوال چمستان تقدیر نمودند.
تصویر