شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/03/12         ساعت 20:48     گروه خبری روابط عمومی

در تاریخ 1400/3/5 ، جناب آقای فاطمی ، مدیریت محترم اداره کل ثبت احوال مازندران به همراه جناب آقای امیرآبادی معاونت محترم امور هویتی ، با حضور در اداره ثبت احوال چمستان ، ضمن بازدید بخش های مختلف این اداره ، جلسه ای کوتاه با آقای جعفریان ریاست اداره ثبت احوال چمستان برگزار نمودند. در این جلسه آقای علی جعفریان ، ضمن ارائه گزارشی از ار فعالیت ها و اقدامات انجام شده ی اداره ثبت احوال چمستان را ارائه نمودند و جناب آقای فاطمی نیز ضمن بر شمردن چگونگی انجام برخی از امور از جمله چگونگی اخذ درخواست های کارت هوشمند ملی المثنی و تعویض مطالبی را بیان نمودند.
تصویر