شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/04/16         ساعت 19:29     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال چمستان

به مناسبت هفته قوه قضائیه ، آقای علی جعفریان ریاست اداره ثبت احوال چمستان با حضور در دادگستری چمستان به صورت جداگانه با جناب آقای اصغری ریاست محترم دادگاه چمستان و جناب آقای زارع دادستان محترم دادگستری چمستان دیدار و گفتگو نمودند . در این دیدار ریاست محترم اداره ثبت احوال چمستان ضمن تبریک به مناسب هفته قضائیه ، گزارش مختصری از فعالیت اداره ثبت احوال را ارائه نمود و در خصوص چگونگی صدور حکم سرپرستی طفل بدون سرپرست و مواردی که باعث تاخیر یا عدم اجرای اینگونه احکام می گردند را مطرح نمودند.
تصویر