آدرس
 
اداره ثبت احوال قائم شهر
قائمشهر . خیابان امام رضا . روبروی بیمارستان رازی
 شماره تلفن‌ها
011 42216340
011 42216344
011 42216345
شماره فکس
011 42216342
کد پستی
47648-14178
ایمیل
mzd_ghaem@sabteahval.ir