آمار
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال ۱۳۹۶  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
41239211948623543114130  فروردین
77228162932343943108120  اردیبهشت
89122171837394251119120
خرداد
63200151331424355127132
تیر
97
200
19
17
47
40
68
52
151
156
مرداد
71
310
12
19
36
37
44
41
132
140
شهریور
63
70
19
22
36
55
48
51
118
143
مهر
80
61
22
19
34
51
48
41
122
143
آبان
69
273
21
24
33
51
53
50
132
116
آذر
64
183
21
25
26
47
43
35
124
134
دی
72167293449513352120118  بهمن
74 161 20 23 46 37 4331104107اسفند