مدیریت محتوا
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال 1390  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
 41 354
 20 28
 45  59  47  53  87 102
 فروردین
 78  290  20  24  46  78  51  51  83 78
 اردیبهشت
 71  279  19  22  27  31  25  52  130  122 خرداد
 69  333  19  21  37  31  66  67  114  128 تیر
 67  248  23  32  24  53  63  70  123  134 مرداد
 74  257  16  26  28  49  70  59  120 152
شهریور
 80  333  25  35  19  40  60  45  127  140 مهر
 66  359  17  25  28  49  65  55  115  144 آبان
 53  205  18  29  43  50  69  55  106  112 آذر
 68  112  29  29  42  51  62  59  124  134 دی
 61  319  34  20  32  43  87  67  112  129  بهمن
81
 314  33  28  34  44  42  59  88  102 اسفند