مدیریت محتوا
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال 1391 
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
41
281
22
28
46
39
54
62
120
124
 فروردین
65
286
13
39
18
33
57
47
78
87
 اردیبهشت
59
261
23
29
28
36
67
77
103
123
خرداد
68
352
27
24
27
43
70
72
138
140
تیر
78
173
15
9
39
57
43
68
143
152
مرداد
88
297
29
33
26
31
67
121
70
143
شهریور
86
299
20
12
36
37
48
63
111
120
مهر
80
283
15
15
26
53
57
56
104
131
آبان
68
114
26
23
23
40
50
62
98
119
آذر
69
109
14
23
50
36
64
49
105
113
دی
78
333
17
24
37
31
61
54
107
144
 بهمن
100
273
45
61
107
223
اسفند