آمار وقایع حیاتی سال 1392
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال 1392 
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
67
190
20
18
45
47
17
24
160
181
 فروردین
71
262
12
25
50
50
22
31
129
154
 اردیبهشت
59
227
10
22
22
42
50
50
107
134
خرداد
86
314
26
23
32
48
47
61
156
139
تیر
70
181
13
15
32
30
68
57
152
145
مرداد
97
299
16
16
25
48
82
70
127
163
شهریور
77
263
38
33
28
24
57
82
119
138
مهر
87
228
24
17
46
57
53
63
131
134
آبان
88
109
11
17
39
40
57
58
134
127
آذر
64
230
13
11
38
60
56
49
118
145
دی
64
256
9
15
40
50
47
48
150
108
 بهمن
83
253
13
15
40
38
45
49
123
96
اسفند