آمار وقایع حیاتی سال 1393
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال 1393 
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
25
266
23
24
36
44
37
40
131
139
 فروردین
61
234
12
15
37
46
53
44
138
152
 اردیبهشت
71
225
9
7
47
51
38
43
129
138
خرداد
70
192
7
7
29
39
48
68
144
123
تیر
72
220
23
18
28
36
67
56
129
131
مرداد
89
251
17
16
51
42
64
66
143
142
شهریور
88
320
16
15
38
49
44
49
143
119
مهر
45
159
19
26
33
38
45
52
113
145
آبان
93
83
27
24
29
51
59
53
111
129
آذر
92
274
12
21
32
50
49
53
141
149
دی
100
301
26
22
33
33
51
62
129
113
 بهمن
82
235
22
16
43
41
50
55
116
105
اسفند