آمار
آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال 1395  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
55 239 27 16 42 46 33 51 116 115  فروردین
109
235
13
15
34
37
44
53
109
117
 اردیبهشت
85
222
20
20
49
50
61
54
115
141
خرداد
87
161
14
16
32
53
47
44
109
155
تیر
75 223 18 23 35 48 61 64 169 148 مرداد
88
225
20
17
38
54
49
43
157
155
شهریور
78
172
17
26
43
37
44
61
123
158
مهر
92
88
14
20
31
53
42
43
129
135
آبان
74
189
25
22
58
56
58
44
125
135
آذر
89
166
27
25
31
39
44
44
118
119
دی
93
239
16
19
45
37
45
58
133
129
 بهمن
97
155
24
21
37
46
39
37
112
109
اسفند
44
44
Transliteration
No Internet Connection