تاریخ انتشار: 1397/10/11         ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال قائم شهر

دومین جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی در تاریخ ۱۱دی ماه سال ۱۳۹۷، به ریاست مهندس محمدی فرماندار و رئیس محترم طرح پوشش وقایع حیاتی برگزار گردید.
آقای طالبی ضمن ارائه گزارش ۹ ماه سال جاری و مقایسه آماری با سال قبل، ثبت ولادت و وفات را با ۹۹.۸ درصد در مهلت قانونی اعلام نمودند.