آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال ۱۳۹۸  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
43 183 34 30 35 44 22 82 28 91  فروردین
110 160 28 23 35 37 26 39 70 84  اردیبهشت
69 98 27 21 35 37 19 30 64 106 خرداد
73 154 21 21 43 45 27 38 100 107 تیر
84 231 16 26 40 35 42 43 119  111 مرداد
76 139 22 26 36 48 38 29 100 111 شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
 بهمن

اسفند