آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال ۱۳۹۸  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
43 183 34 30 35 44 22 82 28 91  فروردین
110 160 28 23 35 37 26 39 70 84  اردیبهشت
69 98 27 21 35 37 19 30 64 106 خرداد  
73 154 21 21 43 45 27 38 100 107 تیر  
84 231 16 26 40 35 42 43 119  111 مرداد  
76 139 22 26 36 48 38 29 100 111 شهریور  
74 49 20 23 33 49 32 31 102 98 مهر  
77 187  26 19 44 46  31  27 109  106 آبان  
83 165 16  25 57  57  28 36 103 101 آذر
84  136  29  31  48 52  35  47  87   102 دی
52 168  16  33  38  46  20  34  79   110  بهمن
49 142  25  39  55  77  34 37  79 80  اسفند