آمار وقایع حیاتی شهرستان قائم شهر در سال ۱۳۹۹  
ازدواج و طلاق
وفات
ولادت
 ماه های
سال
طلاق
ازدواج
روستایی شهری
روستایی
 شهری
زن مرد زن  مرد  زن  مرد زن
مرد
   فروردین
   اردیبهشت
  خرداد
تیر  
مرداد  
شهریور  
مهر 
آبان  
آذر
دی
 بهمن
اسفند