یکشنبه 24 شهریور 1398   
 
تاریخ 1397/01/21         ساعت 09:08:45     گروه خبری روابط عمومی گلوگاه

اولین جلسه هماهنگی در سال 97 جهت بالا بردن افزایش تعداددرخواست کارت هوشمند ملی وشناسنامه وکیفیت ارائه خدمات به شهروندان گلوگاهی در اداره ثبت احوال با حضور اردشیر شجاعی رئیس و معاونین وکارشناسان اداره ثبت احوال و ملک محمودی رئیس و کاردان فنی پست ومسئو لین و مدیران فنی دفاتر پیشخوان تشکیل شده واعلام آمادگی نمودن که به هر تعداداز مراجعین که به این مراکز مراجعه نمایند به نحوه شا یسته ارائه خدمات نمائیم
اولین جلسه هماهنگی در سال 97 جهت بالا بردن افزایش تعداددرخواست کارت هوشمند ملی وشناسنامه  وکیفیت ارائه  خدمات  به شهروندان گلوگاهی در اداره  ثبت احوال با حضور اردشیر شجاعی  رئیس و معاونین وکارشناسان اداره ثبت احوال و ملک محمودی رئیس و کاردان فنی پست ومسئو لین و مدیران فنی دفاتر پیشخوان تشکیل شده واعلام آمادگی نمودن که  به هر تعداداز مراجعین که به این مراکز مراجعه نمایند به نحوه شا یسته ارائه  خدمات نمائیم