پنجشنبه 8 آبان 1399   
 
تنظیم سند فوت و صدور گواهی
 • ماده 22 قانون ثیت احوال کشور

  وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور  
  به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود
    
 
 • هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند          
    
  1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی
   
  2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است
   
  3-  متصدیان گورستانها
   
  4- مقامات قضایی و نظامی
   
  5- گروههای امدادی
 
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات          

  1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت )
   
  2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه
 
 • صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت):          
   

         1- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

         2- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود.

         3- هزینه صدور گواهی فوت ده هزار ریال می باشد.
 

 • نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:
   
  - جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد . 
   
  - در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .
 • توصیه های ضروری:

  1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .
   
  2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .
   
  3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
   
  4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
   
  5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .
   
 • تعاریف و مفاهیم :

  1- سند وفات: سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد.  

  2- گواهی فوت: گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می گردد.