سه شنبه 1 مرداد 1398   
 
فرمانداري شهرستان جويبار
آدرس الکترونیک : ravabet.juybar@gmail.com
آدرس : جویبار- دور میدان کشتی
تلفن : 01243223939