چهارشنبه 7 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/01/17         ساعت 07:51:10     گروه خبری گروه خبری 1

طی حکمی از سوی دکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور علیرضا افسری با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان مازندران ؛  طی حکمی از سوی حمید درخشان نیا معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال، علیرضا افسری با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندارن منصوب شد.در قسمتی از حکم انتصاب آمده است: انتظار می رود ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان و مشارکت بین بخشی، زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی سازمان     را فراهم نمایید