دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/04/10         ساعت 10:16:42     گروه خبری روابط عمومی کلاردشت

صبح روزدوشنبه مورخه1399/04/09رأس ساعت 8:30اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی درمحل فرمانداری به ریاست فرماندارمحترم تشکیل گردید
 

صبح روز دوشنبه مورخه09/04/1399رأس ساعت8:30دقیقه درمحل فرمانداری

به ریاست فرماندارمحترم واعضای محترم اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع

حیاتی درسال جاری تشکیل گردید.بدوا"ریاست محترم اداره بهزیستی باتلاوت چنداز

آیات قرآن مجیدمجلس راعطراگین نمود.سپس فرماندارمحترم ضمن خوش آمدگویی

به اعضای محترم درخصوص جلسه واهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی مخصوصا"

وفات ایرادسخن نمود.ودرادامه به اهمیت آماردرتصمیم گیری های کلان کشورمطالبی

راعنوان نمود.وازاعضای محترم خواست که درتمامی مواردچه ثبت وقایع حیاتی چه

درخواست کارت هوشمندملی وتعویض شناسنامه ودیگرخدمات مربوطه بااداره ثبت احوال همکاری داشته باشند.پس ازاتمام فرمایشات فرماندار محترم  ریاست محترم

ثبت احوال باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت حاضرین درجلسه بدوا"ازتاریخچه ثبت

احوال وچگونگی ثبت وقایع درزمانهای قدیم توضیحاتی ایرادفرمود.درادامه ازمهلت

قانونی ثبت ولادت که15روزووفات10روزمی باشدواگردراین مهلت ثبت نشودموجب

دیرثبتی یاعدم ثبت وقایع می شودکه مشکلاتی درسطح جامعه ویک نوع بی نظمی را

ایجادمی نمایدبااشاره به اینکه برای جلوگیری ازاین دیرثبتی باایجادشبکه اعلام درحوزه

های شهری وروستایی ونصب سامانه  اعلام وقایع حیاتی  mzsa.ir/elamدرسیستم

بیمارستان وخانه های بهداشت دراعلام به موقع وقایع تسریع گردیده وازبخشدارمحترم که درجلسه حاضربوده درخواست همکاری دهیاران ونصب سامانه مذکوررادرسیستم

دهیاران محترم خواستارشدکه مورداستقبال بخشدارمحترم گردید.سپس درخصوص پدیده

مهاجرت واهمیت ثبت آمارآن باتغییرکدپستی درسیستم  برای اعضاءتشریح  نمود  که

این مهاجرین درآمارشهرستان تأثیرمؤثری دارنددرادامه به اهمیت آماردرست وبه موقع درتصمیم گیری های کشوراستان وشهرستان درخصوص تأمین نیازهای جامعه چه از

نظراقتصادی اجتماعی ازجمله تغذیه واقلام خوراکی پوشاک مسکن  درمان  اشتغال

تحصیل وغیره اشاره نمودومجددا"ازهمه ی اعضاءدرخواست همکاری نمود.سپس با

اعلام آمادگی اداره درارائه خدمات سریع وآسان منجمله  درخواست  کارت شناسایی

هوشمندملی وتعویض شناسنامه خبردادواعضاءمحترم خواست چنانچه درحوزه خدمتی شان کسانی تاکنون نسبت به تعویض کارت ملی وشناسنامه قدیمی اقدام ننموده انداین

اداره آمادگی خدمت رسانی سریع رادارد.وسپس ازاعضاءبه جهت شرکت  درجلسه

تشکروقدردانی نموددرادامه هریک ازاعضاء ی محترم نقطه نظرات خودرا عنوان

واعلام همکاری باثبت احوال رانمودندوجلسه رأس ساعت 9:30دقیقه باصلوات بر

محمد(ص)وآل محمد(ص)خاتمه یافت.