دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/01         ساعت 21:10:05     گروه خبری روابط عمومی

در تاریخ یکم بهمن ماه1397 دومین جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان محمودآباد با حضور آقایان یوسف پورفرماندارشهرستان و رجبی مدیرکل ثبت احوال در اداره ثبت احوال محمودآباد تشکیل گردید.

در تاریخ یکم بهمن ماه1397 دومین جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان محمودآباد در سال جاری با حضور آقایان یوسف پورفرماندارشهرستان و رجبی مدیرکل ثبت احوال و دیگر اعضای شورا در اداره ثبت احوال محمودآباد تشکیل گردید. در آغاز جلسه خادم رییس ثبت احوال محمودآباد ضمن عرض خیر مقدم به تشریح وضعیت ثبت وقایع حیاتی و روند همکاری دستگاهای ذیربط پرداختند. درادامه آقای یوسف پور فرماندار و رییس شورای هماهنگی وقایع حیاتی به تبیین اهمیت ثبت به موقع و متقن وقایع حیاتی در برنامه ریزی زیرساختهای کشور پرداخته و دستگاههای مربوط را به همکاری بیش از پیش ترقیب نمودند.سپس آقای رجبی مدیرکل ثبت احوال استان گزارش تحلیلی از ثبت وقایع حیاتی در سطح استان و شهرستان محمودآباد ارائه دادند و وضعیت فعالیت های صورت گرفته در شهرستان را مثبت و رو به پیشرفت دانستند. در پایان دیگر اعضاء نظرات و دیدگاههای خود را ابراز نمودند.