پنجشنبه 23 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/05/13         ساعت 14:36:20     گروه خبری روابط عمومی

جلسه شورای وقایع حیاتی ثبت احوال در تاریخ 98/5/12 در فرمانداری محمودآباد برگزار گردید.
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد جلسه شورای وقایع حیاتی ثبت احوال در تاریخ 98/5/12 در فرمانداری محمودآباد به ریاست احمد محمدی معاون محترم فرماندار برگزار گردید.
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد
12مرداد شورای وقایع حیاتی ثبت احوال فرمانداری محمودآباد