یکشنبه 24 شهریور 1398   
 
تاریخ 1397/10/04         ساعت 07:36:27     گروه خبری روابط عمومی

رییس اداره ثبت احوال و مسئول نمایندگی سرخ رود در سوم دی ماه روز ثبت احوال با آقای هاشمی بخشدار محترم سرخ رود دیدار و گفتگو نمودند.

رییس اداره ثبت احوال و مسئول نمایندگی سرخ رود در سوم دی ماه روز ثبت احوال با آقای هاشمی بخشدار محترم سرخ رود دیدار و گفتگو نمودند.دراین دیدارآقای غفاری مسئول نمایندگی به تشریح فعالیت های انجام شده در این بخش پرداختند و همچنین آقای هاشمی بخشدار سرخ رود دستور همکاری بیشتر دهیاران و شوراهای روستا را صادر فرمودند.