دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
تاریخ 1398/08/16         ساعت 11:00:40     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای رجبی مدیرکل محترم ثبت احوال به اتفاق معاونین و رؤسای ستادی در تاریخ 98/8/13 از اداره ثبت احوال محمودآباد بازدید به عمل آوردند.

جناب آقای رجبی مدیرکل محترم ثبت احوال به اتفاق معاونین و رؤسای ستادی در تاریخ 13/8/98 از اداره ثبت احوال محمودآباد بازدید به عمل آوردند.در این بازدید که همراه با ملاقات با کارکنان بوده است عملکرد اداره مورد ارزیابی قرار گرفته رییس اداره و معاونین نظرات خود را بیان نمودند در خاتمه مدیر کل محترم به جمع بندی پرداخته وفرمودند خدمت صحیح و سریع به مردم از وظایف همکاران می باشد ایشان همچنین به اصل بی طرفی همکاران در انتخابات پیش رو و انجام وظیفه قانونی تاکید نمودند.