تاریخ 1398/05/14         ساعت 14:42:19     گروه خبری روابط عمومی

در تاریخ 98/5/13 آقای خادم رییس اداره ثبت احوال محمودآباد از دفاتر پست و پیشخوان شهرستان بازدید به عمل آورده و از نزدیک بر امور اخذ درخواست کارت هوشمند و تعویض شناسنامه نظارت نموده و تذکرات مورد نیاز را ارائه نمودند.

در تاریخ 98/5/13 آقای خادم رییس اداره ثبت احوال محمودآباد از دفاتر پست و پیشخوان شهرستان بازدید به عمل آورده و از نزدیک بر امور اخذ درخواست کارت هوشمند و تعویض شناسنامه نظارت نموده و تذکرات مورد نیاز را ارائه نمودند.