تاریخ 1398/05/24         ساعت 08:43:33     گروه خبری روابط عمومی

در اولین ساعت کاری روز چهارشنبه98/5/23 آقای رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاون اسناد هویتی و رییس حراست از اداره ثبت احوال محمودآبادبازدیدودیدار صمیمانه ای با کارکنان برگزار نمودند

در اولین ساعت کاری روز چهارشنبه98/5/23 آقای رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاون اسناد هویتی و رییس حراست از اداره ثبت احوال محمودآبادبازدیدودیدار صمیمانه ای همراه صبحانه ساده با کارکنان برگزار نمودند