تاریخ 1398/07/08         ساعت 07:25:19     گروه خبری روابط عمومی

این جلسه در ساعت 9 صبح یکشنبه هفتم مهر در دفتر رییس اداره ثبت احوال برگزار شد.

جلسه اجرایی تفاهم نامه همکاری اداره پست و دفتر پیشخوان شهری شهرستان محمودآباد این جلسه در ساعت 9 صبح یکشنبه هفتم مهر در دفتر رییس اداره ثبت احوال برگزار شدبر اساس این تفاهم نامه اداره پست با مراجعه روزانه به دفتر پیشخوان و اداره ثبت احوال نسبت به توزیع درخواست و شناسنامه های صادره شهروندان اقدام می نماید.