شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/07/05         ساعت 08:34     گروه خبری روابط عمومی

تصویر  

اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید

گوییا زینب محزون ز سفر می آید

باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست

کز اسیران ره شام خبر می آید

اربعین حسینی بر شما تسلیت باد