جمعه 3 خرداد 1398   
 
تاریخ 1394/11/26         ساعت     گروه خبری گروه خبری میاندرود

دکتر سید علیرضا آوائی معاون وزیرکشور و رئیس سازمان ثبت احوال به اتفاق سیف ا.. ابوترابی مدیرکل حوزه ریاست ، احمد عمادی مدیرکل حراست سازمان ثبت احوال کشور ، مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران از پروژ در حال احداث مجتمع آموزشی ، تفریحی گهرباران ساری بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ، در این بازدید دکتر آوائی ریاست سازمان ثبت احوال ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این پروژه در دست احداث ، از نزدیک در جریان روند ساخت این مجتمع آموزشی ، تفریحی قرار گرفتند. ایشان در پایان دستورات لازم را در خصوص تامین اعتبار جهت تسریع در روند ساخت این پروژ صادر نمودند.