جمعه 1 بهمن 1400   
 
مدیریت محتوا
خدمات  الکترونیکی (صدورکارت شناسایی  ، کارت شناسایی المثنی نوبت اول و دوم ، صدور شناسنامه ، المثنی شناسنامه نوبت اول و دوم ،صدور گواهی فوت ، صدور گواهی مشخصات و ابلاغ شماره ملی )
 
خدمات غیر الکترونیکی  (صدور گواهی تجرد ، تغییر نام و نام خانوادگی ، حل اختلاف ، الصاق عکس ، اعلامیه ازدواج و طلاق)
 

نوع خدمات

 

شماره حساب

خدملت  الکترونیکی 2171115070004
خدمات غیر الکترونیکی 2171115055006