جمعه 1 بهمن 1400   
 
تاریخ 1400/01/07         ساعت 11:01     گروه خبری گروه خبری میاندرود

رئیس ، معاون و کارکنان ثبت احوال میاندرود با همکاری هم ضمن آماده سازی فضای اداری به استقبال نوروز سال 1400 شمسی رفتند.
تصویر