تاریخ 1398/04/29         ساعت 14:49:17     گروه خبری خبرهای جدید

علی رجبی مدیرکل محترم ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبر پور معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی، بهرام رضی رئیس اداره حراست ، مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی ضمن دیدار با رئیس و کارکنان، پاسخ لازم را به سوالات مطروحه دادند.