تاریخ 1398/04/29         ساعت 15:02:58     گروه خبری خبرهای جدید

جلسه شورای وقایع حیاتی به ریاست خانم صفری معاون فرماندار و با حضور آقای علیزاده رئیس اداره ثبت احوال و دیگر مسئولین در مکان فرمانداری شهرستان نور برگزار گردید.