تاریخ 1398/05/23         ساعت 09:13:47     گروه خبری خبرهای جدید

نصب بنر کارت هوشمند ملی توسط دفاتر پیشخوان در نقاط پرترد شهرستان نور با تاکید بر فاقد اعتبار بودن کارت ملی های قدیمی