تاریخ 1398/06/17         ساعت 09:33:24     گروه خبری خبرهای جدید

نصب بنر تبریک توسط دفاتر پیشخوان برای اداره ثبت احوال شهرستان نور به مناسبت کسب رتبه نخست در اولین ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی استان مازندران و همچنین دستگاه برتر در جشنواره کشوری شهید رجائی.